புதன், அக்டோபர் 12

சந்தேக மனைவி!!!

              கணவனும் மனைவியும் ஒருவரையொருவர் சந்தேகப்படுவது   இயல்பு.  சொல்லப்போனால் அது அளவுக்கு   மிகுதியான   அன்பின்   வெளிப்பாடு எனலாம். ஆனால் அதுவே அளவுக்கு மீறினால் பிரச்சனைதான். இப்படித்தான்  ஒரு ஊரில் (பின்ன என்ன காட்டிலா?)  கணவனும்,  மனைவியும் இருந்தார்கள்.
Next previous home