சனி, ஜனவரி 28

அறிவியல் ஆனந்தம் 3

அறிவியல் ஆனந்தம் பகுதியில் சில சுவாரஸ்யமான துணுக்குகள்.

கண்ணீர் புகை குண்டில் புரோமைடு கூட்டுபொருள்கள் உள்ளன. இதிலிருந்து வரும் புகை இருமல், கண்ணீரை ஏற்படுத்தும். சில நேரம் கொப்புளங்கள், நரம்புத்தளர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும். வெங்காயைச் சாற்றைக் கண்ணில் பிழிந்து தப்பிப்பவர்களும் உண்டு.

Next previous home