திங்கள், அக்டோபர் 10

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கும்


       அனைத்துப் போட்டித்தேர்வுகளிலும் தாவரவியல் பாடத்தில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாவிடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.தமிழில் வழங்கலாம் என்றால் நேரம் ஒத்துழைக்கவில்லை.இந்தவகை வினாவிடைகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கு உதவும். நிறைய நண்பர்கள் TRBயில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் சம்பந்தமான வினா விடைகள் எதிபார்க்கின்றனர்..அடுத்து வரும் பதிவுகளில் முயற்சி செய்கிறேன்.
Next previous home