திங்கள், அக்டோபர் 10

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கும்


       அனைத்துப் போட்டித்தேர்வுகளிலும் தாவரவியல் பாடத்தில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாவிடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.தமிழில் வழங்கலாம் என்றால் நேரம் ஒத்துழைக்கவில்லை.இந்தவகை வினாவிடைகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கு உதவும். நிறைய நண்பர்கள் TRBயில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் சம்பந்தமான வினா விடைகள் எதிபார்க்கின்றனர்..அடுத்து வரும் பதிவுகளில் முயற்சி செய்கிறேன்.

1.one of the following is the simplest land plant Bryophytes
2. Bacteria generally multiply by binary fission
3. Agaar- agar is obtained from gelidium
4. Which of th following grows on wet bread? yeasts
5. Nitrogen fixation is done by blue-green algae
6. Which bacteria produce vinegar in sugar solution? acetobacter aceti
7. Penicillin was discovered by Alexander Fleming
8. Yeasts help in the production of alcohol
9. Many pulses are obtained from
plants of the family Fabaceae
10. Emasculation is removal of stamens
11. “Donann equilibrium”, a theory which explains the physiological phenomenon is called mineral absorption
12. Bacterial action changes dead leaves into humus
13. Which of the following is not a fruit? Potato
14. Litmus is obtained from an algae
15. ‘Gemma Cup’ is found in Marchantia
16. The plants which include underclass hepaticopsida are generally called as liver worts
17. Which of the following genera possesses long shoots and dwarf shoots? cycas
18. Each virus is made up of nucleic acid and protein
19. Water of coconut is degenerated liquid endosperm
20. A herbarium is a centre for the preservation of dried specimen of plants
21. Agar-agar is obtained from Geledium
22. Golgi bodies of plant cells are also called as Dictyosoms
23. The nucleic acids of virus must be Either DNA (or) RNA
24. Pollinia are found in one of the following families Apocyanacease
25. The system of binomial nomenclature was proposed by Linnaeous

26. Bacteria which convert atmospheric nitrogen into nitrates are denitrifying bacteria
27 Parallel venation is found in paddy
28. Hard fibres are generally got from tropical dicot plants
29. Cell membrane fo plant cells are also called as plasma membrane
30. Litmus is obtained from an algae
                *                *                    *                  *                    *
 1. First land inhabiting plants are Gymnosperms  2. The seed germination type found in pinus is hypogeal
 3.The process by which plants lose water by liquid status is transpiration
4. The root in mangrove tree is respiratory
5. Mango is a drupe
6. Chlorosis is linked with chlorophyll
7. Paddy is a caryopsis
8. Plant viruses are named as phytophage
9. TMV stands for Tobacco mosaic virus
10. The bacterium found in the large intestine is E.com
11. The bacterium present in the root nodule of leguminous plant is Rhizobium
12. Anaerobic decomposition of protoin is called ammonification
13. The father of Genetics is Mendel
14. The genotypic ratio of monohybrid ratio is 1:2:1
15. The double helix model of DNA was proposed by Watson and crick
16. Common cold is viral disease
17. W.M. Stanley got Nobel Prize for virus
18. Apical dominance in higher plants is due to hormones
19. The pollen grains of flowers pollinated by insects are rough and sticky
20. Hard fibres are generally got from tropical dicot plants
      *                 *                     *                      *                       
1. Which of the following plants is endemic? Ginkgo
2. The wood is made of primary xylem
4. “Berry” fruit is found in Tomato
5. DNA structure was discovered by Watson and crick
6. The growing of plants under soilless condition is called? hydrophonics
7. Spore is a asexual reproductive cell
8. Quickly available respiratory substrate is starch
9. In nature, ammonification takes place in ditch
10. What kind of plant is an ‘alga’? chlorophyllous
*                   *                     *                       *                      *
1 கருத்து: