ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 10

TRB RESULT

முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் (POST GRADUATE TEACHER) மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Paper II subject wise PDF File
Paper II Individual Query
PG Individual Query
PG SubjectWise PDF File

1 கருத்து: