செவ்வாய், செப்டம்பர் 20

தமிழில் உச்சரிப்புகள்..

தமிழில் சில வார்த்தைகளில் வரும் இணைப்பினை நமக்கு உச்சரிக்கத் தெரிவதில்லை. உதாரணமாக "பு" என்ற எழுத்தில் "ப"வுக்கு கீழே இழுக்கப்பட்டுள்ள கோட்டினை எவ்வாறு உச்சரிப்பது. இது போன்று நிறைய எழுத்துக்கள் உள்ளன.அவற்றினை இங்கு பார்ப்போம்.

ஆ, டு    - கீழ் பிறை
பு             - இறங்கு கீற்று
கி             - மேல் விலங்கு
கீ              - சுழி மேல் விலங்கு
கு              - கீழ் விலங்கு
லு             - மடக்கேறு கீற்று
லூ            - மட்க்கேறு கீற்றுகால்
கெ             -கொம்பு
கே              - கொம்பு சுழி
கை            - இரட்டை கொம்பு
கொ            - முன்கொம்பு பின்கால்
கோ             - முன்கொம்புசுழி பின்கால்

1 கருத்து: