புதன், செப்டம்பர் 28

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A

1. The gas evolved by leaves during photosynthesis is oxygen
2. After fertilization ovary is transformed into fruit
3. Green trees of the forests are generally called as food chain primary producers
4. Streptomycin was discovered by  waksman
5. Kelp is brown algae
6. Habitat of penicillium is organic substance
7. Monocotyled are chaaracterised by fibrous root system
8. Typhoid is caused by bacteria
9. The ovules in gymnosplerms are exposed
10. Cell division useful for gamete formation is meiosis
11. Herbicide is used to kill the weeds
12. Tap root is positively geotropic
13. Seedless fruits are seen in all of these
14. Most advanced plants in the plant kingdom are angiosperms
15. Fibres are taken from plant as sclerenchyma cells
16. The process in which fruit is formed without fertilization is know as parthenocarpy
17. Calotropis is an example of the following phyllotaxy opposite and decussate
18. Phylloclade is a modified stem
19. Which of the following diseases is likely to spread in the entire community. If a       leaky septic tank contaminates the water supply? Cholera
20. Where would the bacterium E.coli be readily found? human intestine

1 கருத்து:

  1. அன்பு நண்பரே தங்கள் வலைப்பதிவின் பல்வேறு பகுதிகளும் மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கின்றன..

    தங்கள் சுயவிவரத்தையும் சேர்த்தால் தங்களைப் பற்றியும் நாங்கள் அறிந்துகொள்ளமுடியுமே..

    பதிலளிநீக்கு