திங்கள், செப்டம்பர் 19

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A

இப்போது கொஞ்சம் MULTIPLE CHOICE வினாவிடையைப் பார்க்கலாம். இவ்வகை வினாக்கள் தாவரவியல் சம்பந்தமான அனைத்து போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் உதவும்...வாழ்த்துக்கள்...


1. Morphogenesis in plants is controlled by
(1) Auxins
(2) Gibberellins
(3) Cytokinins
(4) Abscisic acid
Ans. (4)
2. The non-auxin herbicide which is used to kill broad leaved plants in grass lawns is:
(a) Diquat
(b) Dinitrophenol
(c) Dalapon
(d) Dicamba
Ans. (c)
3. In tissue culture:
(a) Normal cells behave as cancer cell.
(b) Normal cells behave as normal cells
(C) Cancer cells behave as normal cells
(d) Cancer cells form callus
Ans. (a)
4. The plants of Cladophora crispata occur as:
(a) Epiphyte
(b) Endophyte
(c) Endozoic
(d) Epizoic
Ans. (d)
5. Which one of the following ratio is constant DNA of a species?
(a) A+T/G+C
(b) A+G/T+C
(c) A+C/T+G
(d) A+U/T+G
Ans. (a)
6. Mycorrhiza is:
(a) Association of root and bacteria
(b) Association of root and fungi
(c) Association of root and algae
(d) Parasitic root
Ans. (b)
7. Pollen tube of Cycas acts
(1) As an agent for carrying male. Gamete to the egg
(2) As a haustorium
(3) As endosperm
(4) As female cone
Ans. (2)
8. Which of the following conditions are necessary for the growth of the moulds, Mucor or Penicillium?
(1) Warmth
(2) Carbohydrate
(3) Water
(4) Light
Ans. (1)
9. Which of the following characteristics are associated with halophytes plants?
(1) Presence of pneumatophores
(2) Leaves and stem have hairy and waxy covering
(3) Shows viviparous germination
(4) Leaves show Heterophilly
Ans. (4)
10. The characteristic feature of leghaemoglobin are
(1) It is a source of energy
(2) It is a pinkish colour pigment found in nodules
(3) Activated by the presence of Mg2+ ions
(4) It protects nitrogen fixing enzyme nitrogenase from oxygen
Ans. (3)
11. Cyathium is characterized by
(1) Single female flower surrounded by many male flowers
(2) As involucres of bracts enclosing all the flowers
(3) Fleshy inflorescence axis with a pear shaped cavity inside
(4) Single male flower surrounded by many female flowers
Ans. (2)
12. Parietal placentation is found in the members of
(1) Family Cucurbitaceae
(2) Family Solanaceae
(3) Family Brassicaceae
(4) Family leguminosae
Ans. (4)
13. Which of the following is true regarding Guttation?
(1) Occurs through stomata
(2) Occurs through hydathodes
(3) Loss of pure water
(4) Occurs mostly during night and early morning
Ans. (3)
14. Which of the following statements are true for complementary genes?
(1) Both the genes interact to produce a complementary new trait
(2) Pair of nonallelic genes
(3) The F2 ratio is generally 9: 7
(4) The F2 ratio is generally 9: 3: 4
Ans. (1)
15. Coenzymes
(1) Act as a donor of groups of atoms added to the substrate
(2) Act as an acceptor of groups of atoms removed from the substrate
(3) Can not be easily separated from apoenzyme
(4) Do not act as prosthetic group
Ans. (2)


16. Suckers are
(1) Formed from the internodes of underground stem
(2) Formed from the node of underground stem
(3) Roots which are formed from the upper portion of nodes
(4) Roots which are formed from the lower portion of nodes
Ans. (3)
17. Non-cyclic photophosphorylation produces
(1) NADPH
(2) ATP and O2
(3) ATP only
(4) O2 only
Ans. (2)
18. C4 pathway occurs
(1) Only in monocots
 (2) In monocots
(3) In most of the dicots
(4) In few dicots
Ans. (3)
19. Link between glycolysis, Krebs’ cycle and ?-oxidation of fatty acid or carbohydrate and fat metabolism is
(1) Acetyl CoA
(2) A compound formed by oxidative de-carboxylation
(3) A 2-carbon compound
(4) oxaloacetic acid
Ans. (1)

20. The enzymes taking part in recombinant DNA technology are
(1) Restriction Endonuclease
(2) Ligase
(3) Reverse transcriptase
(4) Phosphates
Ans. (2)
21. The mode of asexual reproduction in bacteria are
(1) Formation of gametes
(2) Endospore formation
(3) Conjugation
(4) Zoospores formation
Ans. (3)
22. Acid rain is caused by
(1) Sulphur dioxide
(2) Hydrogen chloride
(3) Nitrogen oxides
(4) Phosphates
Ans. (1)
23. Censer mechanism is found in
(1) Aristolochia
(2) Antlrrhinum
(3) Papaver
(4) Cletnatis
Ans. (1)
24. Aerenchyma is present in which of the following plants?
(1) Neptunia
(2) Potamogeton
(3) Bryophyllum
(4) Vallesneria
Ans. (3)
25. One internodes long phylloclade is found in
(1) Ruscus
(2) Opuntia
(3) Asparagus
(4) Calotropis
Ans. (4)


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக