திங்கள், செப்டம்பர் 19

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A

தாவரவியல் படித்துவிட்டு போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைவருக்கும் இது உதவும். இவற்றில் நிறைய போட்டித்தேர்வுகளில் அதிகமாக கேட்கப்பட்டுள்ள வினாவிடைகள் உள்ளன. குறிப்பாக  TRB 'க்கு தயார் செய்பவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறேன்.

 1. Which one of the following is a major green house gas? CO2
2. The flow of genetic information from nucleic acid to protein is called transcription
3. Oxygen in the universe is replenished higher plant photosynthesis
4. Limnophylla haterophylla is an example of Amphibious plant
5. An example for a parasitic algae is cephaleuros
6. Atmospheric nitrogen can be fixed by Anabaena
7. In dycot roots, xylem is exarch
8. ‘The father of Genetics’’is G.J. Mendel
9. Which one of the following is not a hormone? Lodine
10. Western Blot test is used in the diagnosis of AIDS
11. Pulses are rich in proteins
12. The pulp of the pear fruit is hard, because of the presence of sclereids
13. Pedology refers to the study of soil
14. The powerhouse of a cell is mitochondrion
15. The following medicine is obtained from the bark of cinchona Quinine
16. which one of the following is not a plant product? Rubber
17. Which of the following is inpotant element of chlorophyll? Magnesium
18. Grasses have fibrous roots
19. Primary producers are green plants
20. Match lists I correctly with list II and select you answer using the codes given below:
21. “callus’’ is referred as undifferentiated mass of tissues
22. Number of chromosomes in an organism is maintained by the following division. meiosis
23. Vascular cryptogams are pteridophytes
24. The raw materials used in the fermentation activity, in yeasts is (are) sugars and fruit juices
25. Artificial silk is prepared from synthetic fibres
26. The plant involved in sericulture is mulberry
27. Which one of the following is not correctly matched? Vessel –translocation of sugar
28. Which one of the following is called as “ maiden hair fern’’? Adiantum
29. A plant cel is distinguished from an animal cell by the presence of cell wall
30. The sporophyte develops from zygote

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக