செவ்வாய், அக்டோபர் 18

தாவரவியல் - பொது வினா விடைகள்


     அனைத்துப் போட்டித்தேர்வுகளிலும் தாவரவியல் பாடத்தில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாவிடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தவகை வினாவிடைகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கு உதவும்
      01. The green leaves performing photosynthesis are know as foliage leaves
      02. Mango is an example for tree
      03. Mitosis and Meiosis are absent in bacteria
      04. Cotton fibres are obtained from cotton fruits
      05. Bacteria which are spherical in shape are known as coccus
      06. Viruses are in between non-living and living organisms
      07. Thallophytes used as food include algae and fungi
            08. The structure of DNA was discovered by Watson and crick
            09. Which of the following flowing is unisexual? Bottle guard
            10. The substrate most important for genetic engineering is Nucleous
            11. Which of the following is a prokaryote? Blue – green algae
            12. With what technology do you associate ’callus’ with? pollen analysis
            13. Penicillin was discovered by Alexandedr Flemming
            14. Which of the following is a bacterial disease? Tuberculosis
            15. Which one of the following is a woody climber? Gnetum
            16. Which one of the following is not a pulse? Chloris barbata
            17. E.coli is living in the human intestine
            18. Which one of the following is wrong? Man is not responsible for the destruction of na
19. The pollen grains of flowers pollinated by insects are rough and sticky tural resource
20. Direct cell division is otherwise known as Amitosis
21. Which medicine is used in the treatment of AIDS? Azidothymidine
22. Golgi bodies of plant cells are also called as Dictyosoms
23. Founder of Binomial nomenclature is Carl Linnaeus
24. The roots coverd with fungal hyphens are Mycorrhizal roots
25. The evergreen plant body of gymnosperms is sporophytic phase
26. We should not sleep under the tree during night because the trees release more carbon dioxide
27. Which of the following is used in the preparation of digestive tablets? yeasts
28. The bacterial action in milk is acidic
29. Streptomycin is produced by fungi
30. One of the following is called the vascular cryptogams none of these
31. Disease causing bacteria a called pathogenic
32. Ergot is obtained froms claviceps purpurea
33. after development ovule forms seed
34. Which of the following can be recyled metal
35. The mechanism of heredity was explained first by Mendel
36. Viruses are inert outside host cell
37. Which one of the following is not a pulse? Chloris barbata
38. Mango is an example for tree
39. The genetic material of a cell resides in DNA
40. Which part of cinchona is used for malaria cure? bark
41. Arachis hypogea is the binomial name of groundnut
42. Antibiotic penicillin is obtained from fungi
45. A bacteriophage is a virus that attacks bacteria and destroy them
46. Ribosomes in a cell play a significant role in protein synthesis
47. Baker’s yeast is saccharomyces cerevisae
48. The tallest tree occurs in gymnosperms
49. The poisonous substance that is present is tobacco is nicotine
50. Which of the following is used for culture medium of bacterial growth? Agar-agar

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக