சனி, அக்டோபர் 1

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கும்

இப்போது கொஞ்சம் MULTIPLE CHOICE வினாவிடையைப் பார்க்கலாம். இவ்வகை வினாக்கள் தாவரவியல் சம்பந்தமான அனைத்து போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் உதவும்...வாழ்த்துக்கள்...

 1. Excessive elongation of plant stem is due to:
(a) Cytokinin
(b) GA
(c) ABA
(d) IAA
Ans. (b)
2. The genetic material found in plant virus is:
(a) DNA
(b) RNA
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these
Ans. (b)

3. Growth of pollen tube towards embryo sac is:
(a) Geotropism
(b) Chemotaxis
(c) Thigmotaxis
(d) Phototaxis
Ans. (b)
4. The phenomenon in which an allele of one gene suppresses the activity of an allele of another gene, is called
(a) Epitasis
(b) Duplication
(c) Suppression
(d) Dominance
Ans. (a)
5. Seed increase in its volume by the adsorption of water through:
(a) Osmosis
(b) Diffusion
(c) Imbibition
(d) Plasmolysis
Ans. (c)
6. Guttation is the release of liquid water from veins at the leaf margins due to:
(a) High root pressure
(b) Transpiration
(c) Drought
(d) Clogged tracheids or vessels
Ans. (a)
7. The highest degree of genetic variability can be created by:
(a) Evolution
(b) Mutation
(c) Hybridization
(d) Mass selection
Ans. (b)
8. Edaphic factor deals with:
(a) Water
(b) Soil
(c) Mineral
(d) Wind
Ans. (b)
9. Symbiotic association of fungi and algae is known as:
(a) Mycorrhiza
(b) Root nodule
(c) Lichen
(d) None of these
Ans. (c)
10. Respiratory roots and viviparous germination are the adaptation of:
(a) Hydrophyte
(b) Halophyte
(c) Heliophyte
(d) Sciophyte
Ans. (b)
11. Man is a:
(a) Producer
(b) Herbivore
(c) Consumer
(d) Predator
Ans. (c)
12. Heterophilly is present in:
(a) Lilium
(b) Acalypha
(c) Tridax
(d) Limnophila
Ans. (d)
13. Haustorial roots are present in:
(a) Cactus
(b) Acalypha
(c) Zea mays
(d) Cuscuta
Ans. (d)
14. Hormogonia are vegetative reproductive structures of:
(a) Oedogonium
(b) Spiroga
(c) Chlamydomonas
(d) Oscillatoria
Ans. (d)
15. Amphibious plants are trouped under:
(a) Tracheophyta
(b) Bryophyta
(c) Thallophyta
(d) Angiosperm
Ans. (b)
16. Major source of soil moisture is:
(a) Underground water
(b) Rain water
(C) River water
(d) Canal water
Ans. (b)
17. Insectivorous plant catch insect for:
(a) Na
(b) Ca
(c) N
(d) Carbohydrate
Ans. (c)
18. Heart shaped fern prothallus is a:
(a) Saprophyte
(b) Parasite
(C) Saprophyte
(d) Gametophyte
Ans. (d)
19. Chloroplast of algae usually lacks:
(a) Grana
(b) Lamellae
(c) Quantasome
(d) Pigments
Ans. (a)
20. The fruit of Datura is:
(a) Septicidal capsule
(b) Septifragal capsule
(c) Loculicidal capsule
(d) Porous capsule
Ans. (b)
21. Main factor for desertification is:
(a) Soil erosion
(b) Over grazing
(c) Irrigation
(d) Tourism
Ans. (b)
22. Take the odd one out:
(a) Altitude
(b) Wind velocity
(c) Direction of slope
(d) Steepness of slope
Ans. (b)
23. Penicillium belongs to class:
(a) Ascomycetes
(b) Basidiomycetes
(c) Oomycetes
(d) Deuteromycetes
Ans. (a)
24. A spinuous phylloclade carrying out photosynthesis in:
(a) Ruscus
(b) Asparagus
(c) Opuntia
(d) Acacia
Ans. (c)
25. In Pinus the wings of the seeds develop from:
(a) Ovuliferous scale
(b) Integument
(c) Nucellus
(d) Bract
Ans. (a)
26. Colloidal suspension of fine particles in gas form is:
(a) Effluent
(b) Sewage
(c) Hydrocarbon
(d) Aerosol
Ans. (d)
27. Crossing over in diploid organism is responsible for:
(a) Dominance
(b) Linkage
(c) Segregation
(d) Recombination
Ans. (d)
28. Organism used or alcoholic fermentation is:
(a) Penicillium
(b) Saccharomyces
(c) Pseudomonas
(d) Aspergillus
Ans. (b)
29. In Whittaker’s five kingdom classification, V eukaryotes were assigned to:
(a) Two of five kingdoms
(b) Three of five kingdoms
(c) Four of five kingdoms
(d) All the five kingdoms
Ans. (c)
30. Nuclear material without nuclear membrane is observed in:
(a) Bacteria and cyanobacteria
(b) Cyanobacteria and rd algae
(c) Bacteria and green algae
(d) Mycoplasma and green algae
Ans. (a)
31. Anemophilous flowers have:
(a) Scented, large, showy flowers
(b) Large feathery stigma
(c) Stickey pollen grains
(d) Sessile stigma
Ans. (b)
32. A stress hormone is:
(a) IAA
(b) NAA
(c) ABA
(d) IBA
Ans. (c)
33. When water enters in roots due to diffusion, it is termed as
(a) Osmosis
(b) Passive absorption
(c) Active absorption
(d) Imbibition
Ans. (b)
34. Social foresting species with multiple utility is:
(a) Rosa indica
(b) Mangifera indica
(c) Acacia nelotica
(d) Leucaena leucocephala
Ans. (d)
35. Vascular cambium of the root is an example of:
(a) Primary meristem
(b) Secondary meristem
(c) Apical meristem
(d) Lateral meristem
Ans. (b)
36. Photosystem-II works in:
(a) Grana of chloroplast
(b) Stroma of chloroplast
(c) Periplastidial space
(d) Cytoplasm
Ans. (b)
37. Tapetum is:
(a) Protective
(b) Reproductive
(c) Nutritive
(d) Respiratory
Ans. (c)
38. Indirect transfer of genetic material from one bacterium to another through a bacteriophage is called
(a) Transformation
(b) Conjugation
(c) Translation
(d) Transduction
Ans. (d)
39. The latest explanation for closure of stomata comes from:
(a) Munch theory
(b) Starch glucose theory
(c) Steward’s theory
(d) Active K transport theory
Ans. (d)
40. Aggregate fruit is found in:
(a) Custard apple
(b) Narvelia
(c) Rubus
(d) All of these
Ans. (d)
41. Sugarcane is propagated vegetatively because:
(a) It does not produce speed.
(b) The seeds are not viable
(c) It helps in maintaining genetic purity
(d) It becomes more juicy
Ans. (c)
42. Agriculture was originated in Mesolithic age about:
(a) 1000-5000 years ago
(b) 5000-10000 years ago
(c) 7000-15000 years ago
(d) 15000-20000 years ago
Ans. (c)
43. Fertilizers providing N, P, and K all essential elements to plants are called:
(a) Complete fertilizers
(b) Incomplete fertilizers
(c) Manure
(d) Compost
Ans. (a)
44. Crescograph was invented by:
(a) FW. Went
(b) C.V. Raman
(c) J.C. Bose
(d) Charles Darwin
Ans. (c)
45. Guttation is direct evidence for the presence of:
(a) Transpiration
(b) Absorption
(c) Root pressure
(d) Ascent of sap
Ans. (c)
46. Mycorrhiza is useful association because:
(a) It fixes atmospheric nitrogen
(b) It enhances absorption of nutrients from soil
(c) It kills pathogens
(d) It provides resistance against drought
Ans. (b)
47. Spores can be liberated from saprophyte only after the decay of gametophyte in:
(a) Riccia
(b) Funaria
(c) Marchantia
(d) Anthoceros
Ans. (a)
48. In Cycas male gametes are produced in the pollen tube by division of:
(a) Body cell
(b) Stalk cell
(c) Prothallial cell
(d) Tube cell.
Ans. (a)
49. Asteraceae is the new name given to family:
(a) Cruciferae
(b) Gramineae
(c) Umbelliferae
(d) Compositae
Ans. (d)
50. Causal organism of black rust of wheat is:
(a) Phytophthora
(b) Ustilago
(c) Puccinia
(d) Synchytrium
Ans. (c)

2 கருத்துகள்:

  1. பெயரில்லா01 அக்டோபர், 2011

    Worthy contents, but why can't give it in Tamil?

    பதிலளிநீக்கு
  2. அடுத்த பதிவில் முயற்சி செய்கிறேன்...உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி!!

    பதிலளிநீக்கு