புதன், மே 2

TRB BOTANY

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் (TRB)  நடத்தப்படும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித்தேர்வுக்கு (TRB PG BOTANY) தயார் செய்யும் விதத்தில் தாவரவியல் பாடத்திற்கான வினாக்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

 • The most important reaction in the universe is - Photosynthesis
 • Caarbon becomes available to crop plants in the form of - corbon dioxide
 • Q10 is - A temperature coefficient
 • Major absorbtion bands for phycocyanin - 610 -625 nm
 • Which of the following pigment is absent in chloroplast - Anthocyanin
 • Ferradoxin is the component of  - Photosystem I
 • After absorbtion of radient energy by pigment systemI, an electron is released by - P700
 • The correct molecular formula of chlorophyll is - C 55 H 72 O 5 N 4 Mg
 • Chlorophyll is peresent in the following part of chloroplast - Granum
 • Light is necessary in the process of Photosynthesis to - Produce ATP and a reducing substance
 • Chlorophyll b is peresent in - Eucaryots
 • The core metal of chlorophyll is - Magnesium 
 • Red drop in  Photosynthesis in green algae refers to decrease in the rate of  Photosynthesis in - Red light greater than 680 nm
 • Which of the following pigment occur in blue green algae - phycocyanin
 • NADP is - A co enzyme
 • NADP is a - Hydrogen acceptor
 • The process of Photophosphorylation was discovered by - Arnon
 • The source of oxygen liberated in   Photosynthesis is - Hydrolysis of water
 • The first reaction in  Photosynthesis is - To excite Chlorophyll
 • The first step in  Photosynthesis is the - Excitement of an electron of  cholorophyll A by a photon of light
 • Name of the single most abundant protein on the earth - Ribulose 1, 5 bis-phosphate carboxylase
 • Calvin cycle occurs in - chloroplast
 • In   Photosynthesis  in chloroplast darc reaction occur in - Stroma Lamellae
 • Kranz anatomy is characteristic of - Leaf
 • Kranz anatomy is typical of - C 4 Plants
 • CO2 fixation during C4 pathway occurs in the chloroplast of - Mesophyll cells
 • C4 cycle was discovered by - Hatch and Slack
 • The head and tail of chlorophyll are made up of - Porphyrin and Phytol
 • DCMU stands  for - Dichlorophenyl dimethyl urea
 • In bacteria the reductant is - NADH
 • Chlorophyll is soluble in - Organic solvants
 • The principle of limiting factor was proposed by - Blackmann
 • RuBP is found in  - Cristae of mitochondria
 • Compensation point refers to - Rate of photosynthesis equal to the rate of respiration
 • Who was first to state that electron donar in photosynthesis is water - Van Niel
 • In CAM plant is - stomata open at night and close in day
 • Cytochrome are - Electron acceptor
 • The wavelenght of light to carry out photosynthesis in bacteria - Far red

3 கருத்துகள்: