செவ்வாய், நவம்பர் 1

தாவரவியல் - வினா விடைகள்.


போட்டித்தேர்வுகளில் தாவரவியலில் கேட்கப்படும் முக்கியமான வினாவிடைகளின் தொகுப்பு.நேரம் கிடைக்கும்போது வழங்கி வருகிறேன்.இப்போது மேலும் சில வினா விடைகளின் தொகுப்பு. பழைய வினாக்களின் தொகுப்பை காண  கீழேயுள்ள இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும்.
தாவரவியல் 13 
தயவு செய்து உங்கள் வாக்கினைப் பதிவு செய்யுங்கள். அதன்மூலம் பல நண்பர்களுக்கு சென்றடையும்.
1.Ganong’s photometer is used in the study of transpiration
2. Coconut is dispersed in nature by water
3. Pillar roots of Banyan help in the support of the branches
4. The organic compounds that contain nitrogen is protein
5. Which one of the following is a climax forest? Thorn forest
6. Red colour of riped tomato is due to chromatophore
7. Cultivation of trees and vegetables is Arboriculture
8. Jaya is variety of Cotton
9. Absorption of water by plants takes place when the sun shines
10. Which are the most important element necessary for plant growth? Oxygen, Iron, Phosphorus
11. Osmosis is synonymous with none of these
12. What is the first stable product of photosynthesis? sugar
13. The water absorbed by the plant moves through xylem tissues
14. Ganong’s photometer is used to measure the loss of water by plants
15. What does phloem tissue have? sieve elements
16. Piliferous layer of root is produced from epidermal cells
17. Endodermis is found as a single layer of cells forming the outermost layer of the stele
18. The fascicular cambium is present in the stem of sorghum
19. Dixon and jolly formulated their theory on the ascent of sap in plants based on union of water molecules
20. Find out the only plant among the four give below. Which is not a xerophyte? Euphorbia tirucally
21. Which do you find the largest number of Eucalyptus species? india
22.The electron transport chain is a group of molecules located in the
outer membrane of mitochondria
23. What is penicillium? fungus
24. Inside a seed, the plant remains in a/an dormant state
24. Plasmids are used as vectors in gene transfer. They are present in certain bacteria
25. Transgenic plants and animals can be produced through genetic engineering
25. Guttation is a process in plants by which excess of water is removed as water drops
26. Ability to fix atmospheric nitrogen is found in some blue green algae
27. Opposite decussate phyllotaxy is seen in Calotropis
28. The natural system of classification was postulated by Bentham and hooker
29. In plants, energy is produced during the process of photosynthesis
30. In which of the following the pollen grains are lilberated as clouds of yellow powder and also called “Sulphur shower”? Pinus
31. In Botany, the Latin names are used because in whole world there would be only on name for   
      one  plant
32. The flowers are variously coloured to attract insects
33. Agar-Agar is derived from Gelidium
34. The plant which is used as medicine for jaundice is phyllanthus
35. The most commonly used higher plant vector for gene transfer is Ti plasmid
36. Genetic material kof virus is/are DNA (or) RNA
37. Primary organs of photosynthesis are leaves
38. The abundance of blue-green algae in paddy fields results in saving on potash
39. Sessile leaves are seen in Calotropis
40. Angiosperms are spermatophytes
            41. Fixation of nitrogen in the soil is done by bacteria
            42. Plasmodium belong to this group protozoa
            43. Genes are located on chromosomes
            44. Select the correct order in the life-cycle of a bryophyte Sporophyte-Spores-Fertilization-     
                  Gametophyte
            45. Which one of the following is correctly matched? Tetanus-virus
            46. The botanical name of Bengal gram is Cicer arietnum
            47. Select the correct order of stages in mitosis: Prophase, anaphase, Metaphase, Telophase
            48. A pure breeding dwarf pea plant (tt) on hybridization with a pure breeding tall plant (TT ) will     
                  produce dwarf and tall plants in the ratio (in F2 generation) of 1:3
            49. The male sex organ in chara is called as Globule
            50. Bacteria were first discovered by Anton Van Leeuvenhoek

4 கருத்துகள்:

 1. எங்கள் மாணவர்களுக்கு பயன்படும்,
  பகிர்வுக்கு நன்றி..

  பதிலளிநீக்கு
 2. உங்கள் ஊக்கத்திற்கு நன்றி வேடந்தாங்கல் - கருன்.

  பதிலளிநீக்கு
 3. தங்களின் செயல் அருமை...

  பதிலளிநீக்கு
 4. விச்சு அவர்களே வணக்கம். உங்கள் பணி மேலும் சிறக்க வேண்டும்.
  உங்களைப்போன்ற நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் அதிகம் தேவை.

  அன்புடன்
  முனைவர் துரை.மணிகண்டன்.

  பதிலளிநீக்கு