சனி, ஜனவரி 7

தாவரவியல் - பொது வினா விடைகள்


        அனைத்துப் போட்டித்தேர்வுகளிலும் தாவரவியல் பாடத்தில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாவிடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தவகை வினாவிடைகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் போட்டித்தேர்வுகளுக்கு உதவும். முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கே செல்லவும்.

1.Which one of the following is correctly matched? Polytrichum-Algae
2. Which one of the following tissues conducts food material in plants? phloem
3. Penicillin is a/an antibiotic
4. Polio is caused by virus
5. The energy needed by the living organism is ultimately obtained from
sum
6. In plants, water is conducted by xylem
7. Peristomes are present in
polytrichum
8. The weed which reached India as a contaminant of wheat imported unfrt PL 480 scheme is parthenium
9. Polio is caused by a virus
10. Tobacco contains a poisonous substance called nicotine
11. Palaeobotany deals with the study of Fossil plants
12. The work ‘Biosphere’ means total assembly of all living organisms
13. Microbial world was discovered is the year 1673
14. Gametophtyes are all these
15. Presence of a cambium indicates open vascular bundle
16. The phyllotaxy of Gnetum is opposite
18. The sperm in cycas is top-shaped and multiciliate
19. Circinate vernation of leaves is a typical character of ferms
20. All fungi are always heterotrophs
21. Why blue green algae are called cyano bacteria? because they are prokaryotic
22. The gymnosperms resemble angiosperms in having presence of ovules
23. The disease caused by the fungus colletotrichum falcatum is known as red rot
24. Dendrochronology is the study of age of a tree with the help of annual rings
25. Clove is obtained from which of the plants parts given below? flower buds
26. Which of the algae given below grows in sewage ponds? volvox
27. Which of the plant groups mentioned below are popularly known as amphibious of plant kingdom? bryophytes
28. DNA double helical structure was described for the first time by Watson and Crick
29. Cataclytically active enzyme is
called apoenzyme
30. Water droplets at the tip of the leaf are due to guttation
31. The age of a tree can be determined by counting the annual growth rings
32. The name “Traveller’s palm” refers to revenala madagas cariensis
33. Phyllode is seen in the plant Acacia melanoxylon
34. Polyploids can be artificially induced by colchicines
35. Parthenocarpy can be induced by IAA
36. Raphanobrassica was discovered by Karpachanko
37. When FADH2 is oxidized, the following number of ATP is produced 2
38. Half leaf experiment proves the essentiality of CO2
39. The universal Co2 acceptor molecule is called PEP
40. In anoxygenic photosynthesis, which of the following takes part as electron donors? H2S
41. Velamen root is found in vanda
42. Rosewood is obtained from dalbergia latifolia
43. Penicillin was invented by A.Fleming
44. Spirulina which is a source of SCP is a blue green algae
45. Chlorophyll is formed in the presence of magnesium
46. Hormone involved in phototropism is Auxin
47. Father of genetic is Gregor Mendel
48. Polyploids can be artificially induced by colchicines
49. Parthenocarpy can be induced by IAA
50. The main function of RNA is protein synthesis
 
51.  An example of a Hesperidium is Citrus
52. Which of these is an antibiotic?
aureomycin
53. The number of dry plants in the herbarin found in the Indian botanical garden at kolkata is about 1 million.
54. Mycoses are diseases caused by fungi
55. Which one of the following is not a correct pair in relation to function? Golgi complex-breakdown of complex molecules
56. The parasitic algae is cephaleuros
57. In which plant are scleroids abundant? none of these
58. The fruiting body namely, cleistothecium is formed in puccinia
59. If the genetic name of the fossil
plant ends with “dendron” or “xylon” it denotes the stem of the fossil
60. Sewage treatment is carried out with the help of bacteria
61. “Ikebana” pertains to floral arrangement
62. The bacterium which lives in the human intestine is E. coli.
63. The first to isolate a plant virus is W.M. Stanley.
64. National Botanical Research institute is situated at Coimbatore.
65. In plants, the radial transport of food, water and mineral salts is performed by secondary phloem.
66. Grafting cannot be practiced in monocotyledonous plants because they do not have cambium.
67. Mycology is the study of fungi.
68. The group of plants containing algal and fungal partners in association are called Thallophytes.
69. The largest cell found in plant kingdom is that of Acetabularia.
70. Electron microscope was invented by Knoll and Ruska.
71. Apple is false fruit.
72. Genes are located on the chromosomes in a linear manner.
73. Soil erosion leads to loss of vegetation.
74. The plant used by Mendel in his early experiments was Pea plant.
75. The medicine prepared by genetic exchange in bacteria is Insulin.
76. Penicillin was discovered by Alexander Fleming.
77. The leaves with sori are called as sporophylls.
78. Saprophytic organism is fungi.
79. The plant used by Mendel for his research was pea plant.
80. Which one of the following statements is wrong about meiosis? it happens in the meristematic region.
81. Which one of the following plants is used in the treatment of Jaundice? Eclipta.
82. Which of the following is wrongly matched? Streptococcus lactis-Vinegar production.
83. The smallest angiosperm is wolfia.
84. Identify the correct sequence of following Glycolysis, Krebs’ cycle, Electron transport ATP synthesis.
85. Which one of the following is correctly matched? Ribosomes-protein synthesis.
86. The stiffness of paddy straw is due to silica.

5 கருத்துகள்:

 1. சிறப்பான பயனுள்ள தகவல் தொடர்க...

  பதிலளிநீக்கு
 2. நல்ல விஷயம் விச்சு.சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் நிச்சயம் !

  பதிலளிநீக்கு
 3. நன்றி ஹேமா, மாலதி , ஆதிரா...

  பதிலளிநீக்கு
 4. பயனுள்ள பதிவு .வாழ்த்துக்கள்

  பதிலளிநீக்கு