புதன், செப்டம்பர் 28

டிகிரியோ டிகிரி

               வெப்பநிலை அளவிடுதல் பற்றிய ஒரு சிறப்பு வெளியீடு. என்.சொக்கன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரை உதவியுடன் இந்த வெளியீடு. ஒரு இடத்தில் இரண்டு   மாணவர்கள்   அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.    ஒரு பெரியவர் வருகிறார்.இன்னைக்கு ரொம்ப வெயிலா இருக்கே!! என்கிறார். முதலாமவன் ஒரு கருவியை உற்றுப் பார்க்கிறான்.

தாவரவியல் - கூடுதல் தாவரவியல் வினா விடைகள்.

01.  Soyabean contains a high degrees of proteins
02. The age of a tree can be determined by counting the growth rings of its stem
03. Ground becomes slippery during the rainy season due to green algae
04. Which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of higher plants?mycorrhiza

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A

1. The gas evolved by leaves during photosynthesis is oxygen
2. After fertilization ovary is transformed into fruit
3. Green trees of the forests are generally called as food chain primary producers
4. Streptomycin was discovered by  waksman

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A


1. One of the following is responsible for smut disease ustilago
2. Sexual reproduction is about in blue-green algae
3. Algin is obtained from brown algae
4. The virus which attacks E.coli is termed coliphage
5. Laminaria is an important source of iodine
6. ‘Pond silk’ is the common name of spirogyra
7. Pneumonia is caused by one of the following bacteria
8. Cotton fibre is obtained from the fruit
9. The largest producer of groundnut is India
10. India’s largest mineral resource is coal