வியாழன், பிப்ரவரி 23

கடவுள் இல்லமும் கல்லாப்பெட்டியும்

இரவு நேரம்
தன் இல்லத்தில்
கடவுள் 
"சுவிட்சை ஆன்'
செய்தார்
எரிந்தது
   ஒளிரும் வண்ண
     நட்சத்திரங்கள்!!