வியாழன், ஜனவரி 26

மரங்கள்

இரும்பு மரங்கள்
இரும்பு மரங்கள்


இலையில்லை
கிளையில்லை
காயுமில்லை
கனியுமில்லை
ஊரெல்லாம்
தண்டு மட்டும் நிமிர்ந்து
இரும்பு மரங்களாய்
செல்போன் டவர்கள்!!