சனி, அக்டோபர் 8

இடுப்பு அளவு!!!

நமது இடுப்பு சரியான அளவில் உள்ளதா எனத் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது. அளவான இடுப்பு இருந்தால் பார்பதற்கும் அழகாகத் தெரியும் . இடுப்பு அளவு சரியான அளவில் இருந்தால் நமது உடம்பின் கொழுப்பும் கிட்டத்தட்ட சரியான அளவில் இருக்கும். இந்த பதிவினை ஏற்கனவே வண்ணச்சுவை என்ற தலைப்பின் கீழ் எழுதியிருந்தேன்...சரி நண்பர்களே! நம் இடுப்பு அளவினைக் கணக்கிடுவது எவ்வாறு?