புதன், செப்டம்பர் 5

ஒரு டன் மரமும் ஒரு டன் இரும்பும்

           எது அதிக கனமானது?-- ஒரு டன் மரமா? ஒரு டன் இரும்பா? சிலர் யோசிக்காமல் ஒரு டன் இரும்புதான் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையில் ஒரு டன் மரம்தான் அதிக கனமானது. நம்பமுடியாவிட்டாலும் இதுதான் உண்மை.