புதன், அக்டோபர் 12

சந்தேக மனைவி!!!

              கணவனும் மனைவியும் ஒருவரையொருவர் சந்தேகப்படுவது   இயல்பு.  சொல்லப்போனால் அது அளவுக்கு   மிகுதியான   அன்பின்   வெளிப்பாடு எனலாம். ஆனால் அதுவே அளவுக்கு மீறினால் பிரச்சனைதான். இப்படித்தான்  ஒரு ஊரில் (பின்ன என்ன காட்டிலா?)  கணவனும்,  மனைவியும் இருந்தார்கள்.