சனி, அக்டோபர் 15

எனக்கு வாய்த்தவள்!

எனக்கு வாய்த்தவள்!!
காலை எழுந்தவுடன்
காபியும் போடுவாள்!
கொஞ்சம் காலையும் அமுக்குவாள்!