வெள்ளி, செப்டம்பர் 28

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு - புவியியல்


  1. புவியின் சுற்றளவு 40,067 கி.மீ
  2. சூரியன் ஒளி பூமியை வந்தடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 8.3 நிமிடங்கள்
  3. புவிக்கும் பிராக்சிமா செண்டாரிக்கும் உள்ள தூரம் 4.3 ஒளியாண்டு
  4. சூரியன் மேற்பரப்பில் உள்ள வெப்பநிலை 6000 டிகிரி செல்சியஸ்
  5. புவியின் மையப்பகுதியில் உள்ள வெப்பநிலை 5000 டிகிரி செல்சியஸ்
  6. சூரியனின் மையப்பகுதி வெப்பநிலை 15,000,000 டிகிரி செல்சியஸ்
  7. பனிப்பந்து என்றழைக்கப்படுவது புளூட்டோ
  8. ஆகாய கங்கை எனப்படுவது பால்வெளி அண்டம்
  9. சனிக்கோளின் துணைக்கோள்கள் எண்ணிக்கை 60
  10. சந்திரன் பூமிய சுற்றும் சராசரிவேகம் 9,84,401 கி.மீ