வெள்ளி, டிசம்பர் 9

பிஞ்சுவிரலின் பென்சிலோவியம்

நீ வரையும் 
ஓவியத்தின் வடிவம்...

அப்போது பெய்த 
மழையில் கரையும் 
செம்மண் புழுதியைப்
பார்த்து வரைந்ததா?