ஞாயிறு, நவம்பர் 27

பேச்சு

பேச்சக் குறைங்கடா...
அவன் பேச்சைக் கொண்டுபோய் குப்பைல போடு...
பேச்சு பேச்சாதான் இருக்கணும்...
இப்படியே பேசிக்கிட்டேப் போனா எப்படி?...
பேசியேக் கொல்லாதடா...
பேச்சு...அதுலதான் எத்தனை வகை. எத்தனை விதமாகப் பேசுகிறோம்.