ஞாயிறு, அக்டோபர் 23

நாற்று

       அக்டோபர் 22 சனிக்கிழமை இராஜபாளையத்தில் நாற்று என்ற இலக்கிய அமைப்பின் மூலம் செவ்வந்தி மாலை என்ற நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ பி.எஸ்.கே. திருமண மண்டபத்தில் நடத்தப்பட்டது. அவர்கள் வழங்கிய பிரசுரத்தில்