ஞாயிறு, அக்டோபர் 2

கிமு - கிபி

   நாம் படிக்கும்போது கிமு - கிபி பற்றிய குழப்பம் ஏற்படும். கிமு என்பது கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு முன்(Before Christ), கிபி என்பது கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு பின் (After Christ) ஆகும்.