செவ்வாய், ஜனவரி 17

அறிவியல் ஆனந்தம் II...பெட்ரோல்,டீசல்...

 டீசல் வாகனத்தில் பெட்ரோலையும், பெட்ரோல் வாகனத்தில் டீசலையும் மாற்றினால் என்னவாகும்?
               பெட்ரோல் எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய குறைந்த வெப்பநிலையில் தீப்பற்றிக்  கொள்ளும்  எரிபொருள் ஆகும்.  பெட்ரோல்  எஞ்சினில் கார்புரோட்டல்  மூலம்  ஆவியாக்கப்பட்ட  பெட்ரோல்  ஆவியும்  காற்றுக் கலவையும் உள்ளிழுக்கப்படுகின்றன. இங்கு அவை 6  முதல் 8  மடங்கு அழுத்தப்பட்டு ஒரு மின்பொறியால் எரிக்கப்படுகிறது. இதனால்  விசை உண்டாகிறது.