சனி, ஜனவரி 28

அறிவியல் ஆனந்தம் 3

அறிவியல் ஆனந்தம் பகுதியில் சில சுவாரஸ்யமான துணுக்குகள்.

கண்ணீர் புகை குண்டில் புரோமைடு கூட்டுபொருள்கள் உள்ளன. இதிலிருந்து வரும் புகை இருமல், கண்ணீரை ஏற்படுத்தும். சில நேரம் கொப்புளங்கள், நரம்புத்தளர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும். வெங்காயைச் சாற்றைக் கண்ணில் பிழிந்து தப்பிப்பவர்களும் உண்டு.