செவ்வாய், அக்டோபர் 11

குருட்டுக் கண்கள்

     நமக்கு உள்ள  உறுப்புகளில் கண்கள் முக்கியமான இடத்தைப்    பிடிக்கிறது.  அந்த  கண்களும் எல்லோருக்குமே ஒருநேரத்தில் குருடுதான் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?