ஞாயிறு, ஜூலை 29

அன்புடன் காதலிக்கு

நான் நலம்...
உன் நலமறிய ஆவல்...


நீ எப்போதோ 
தப்பும் தவறுமாய் எழுதிய
காதல் கடிதத்தை இப்போதும்
படித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன்!


நாம் சுற்றி சுற்றி
ஆடிய வேப்பமரமும்
வெட்டப்பட்டுவிட்டது!