ஞாயிறு, நவம்பர் 13

செல்லின்றி அமையாது உலகு

செல்லின் பரிணாமத்தில்
குரங்கிலிருந்து மனிதன்.
பரிணாமம்....
மனிதனின் செல்லுக்கு மட்டும்தானா?
மனிதன் வைத்திருக்கும் செல்லுக்கும்தான்!