சனி, ஆகஸ்ட் 25

குழந்தையிடம் கற்றுக்கொள்

அனைத்தும் அறிந்ததாக நினைக்கும் மனிதா
குழந்தையிடம் கற்றுக்கொள்
பழையதை உடனே மறக்க
பொறாமையை பொசுக்க
சிறிய பொருளிடத்திலும் இன்பம் காண
கோபத்திலும் கொஞ்ச!