ஞாயிறு, மார்ச் 25

திமு...திபி

அலையல்ல சுனாமி

"நான் உனக்கு காதலியானபோது
நீ எனக்கு ஒரு கவிஞனானாய்"
என் உடல் அசைவுகளை வர்ணிப்பாய்
என் ஒவ்வொரு சொல்லிலும்
உன் அழகு பார்ப்பாய்
என் காது வளையத்தைக்கூட
வர்ணிப்பாய்