வெள்ளி, செப்டம்பர் 30

தாவரவியல் பெயர்கள்
அல்லி  - Nymphaea pubescens
அரளி   - Nerium indicum
அரசு  -Ficus religiosa
அருகம்புல்    -Cynodon dactylon
அசோகா   - Saraca asoca
ஆதாலை  - Jatropha gossypifolia

நீரில் மிதக்கும் ஊசி

நீரில் மிதக்கும் ஊசி
        மாணவர்களுக்குப் பரப்பு இழுவிசையை பற்றிக் கற்று கொடுக்கும் போது இதைச் செய்து காண்பிக்கலாம். ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில்  நீரை நிரப்பவும். அதில் மேல்பரப்பில் டிஸ்யூ பேப்பரை கிழித்துவைத்து அதன் மீது ஊசியை வைக்கவும்.

இராஜை நந்தனின் கவிதைகள்...II

இராஜை நந்தனின் கவிதைகள் பல இதழ்களில் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றின் தொகுப்பு அவரின் அனுமதியுடன் வெளியிடப்படுகின்றது.

    
பேச நினைத்த அத்தனையும்
வென்று விடும் மௌனம்
நமக்கான சந்திப்பில்
                      -  செம்மலர்